AHŞAP ÇATIYI MEYDANA GETİREN ELEMANLAR

AHŞAP ÇATIYI MEYDANA
GETİREN ELEMANLAR
1Bırakma (Germe)
Kirişleri
2 Yastık Kirişleri
3 Dikmeler
4 Aşıklar
5 Göğüslemeler
6 Payandalar
7 Yanlamalar
8 Kuşaklar
9 Rüzgar Bağlantıları
10 Mertekler
11 Yardımcı Parçalar
12 Çatı Örtüsü (Kaplaması)
13 Konturvatmanlar
————————————–
Bırakma (Gergi) Kirişleri
Bırakma kirişleri, asma çatılarda, çatıyı meydana ngetiren makasların açılmamasını sağlayan çatı
elemanıdır. Betonarme bir döşeme üzerine oturmayıp duvar, kiriş vb. iki mesnet üzerine oturan oturtma
çatılarda kullanılan kirişlere de ayni isim verilir. Tek ya da çift parça halinde yapılabilirler.
Kesitleri 8/14, 8/16, 10/16, 14/16, 16/20 cm olur.
—————————————-
Yastık Kirişleri : Makaslardan bırakma kirişleri kanalıyla aldığı çatı yükünü, üzerine oturduğu duvar, kiriş ya da döşemeye
aktarırlar.
Kesitleri cm cinsinden 5/10, 8/16, 10/20 olup dar yüzeyleri üzerine oturtulurlar. Yastık kirişleri duvar, kiriş ya da döşemeye blonlarla
veya bağlantı demirleriyle bağlanır.
——————————————
Dikmeler: Asıklardan aldıkları yükü duvar, kiriş ya da döşemeye aktarırlar. Kesitleri genellikle kare seklinde (8/8, 10/10, 12/12 cm)
olur. Aşıklar: Merteklerin yükünü taşıyan yatay konumdaki elemanlardan her birine aşık denir. Aşıklar konuldukları yerlere göre çeşitli adlar alırlar.
Mahyaya konulanlara mahya aşığı, çatının saçak kısmında üzerine gelen merteklerin yükünü taşıyan yatay kiriş konumunda olanlara
damlalık aşığı, damlalık aşığı ile mahya aşığı arasında kalanlardan her birine orta aşık denir. Aşıklar yüklerini bulunduğu yere göre duvar, kiriş, döşeme, dikme gibi elemanlara verir. Aşık kesitleri 10/14, 12/16, 14/18 cm olup,
genellikle 200 – 250 cm aralıklarla yerleştirilir.
—————————————————————
Göğüslemeler: Dikmelerle, aşıkların altında tanzim edilen ve genellikle 45° eğimli desteklerdir.
* Dikmelerin arasında açıklığın azaltılması ve çatının boyu yönündekiyatay
hareketleri önleme görevi yaparlar.
* Kesitleri, dikme kesitlerine uygun olarak 8/8,8/10,5/10,6/12 cm.’dir.
Payandalar: Askılı çatılarda, dikmelerin (askıların) aldığı yükleri, bırakma
kirişlerindeki düğüm noktalarına ileten eğimli çubuklardır. Payanda kesitleri : 8/14, 10/18 cm. gibi olur.
——————————————
Yanlama: Bir ahşap asma çatı makasında babanın (askı) yüklerini yanlardaki mesnetlere ileten eğik iki basınç
çubuğundan her birine yanlama denir. Kuşaklar: Bir çatı makası üzerinde bulunan dikme, aşık, yanlama ve mertekleri, her iki yüzeyden birbirine bağlayan çubuklardır. Bağlandıkları parçalara kertme ile geçerek, birleşme noktalarını kuvvetlendirirler. Rüzgar Bağlantıları: çatı makaslarının, rüzgar etkisiyle devrilmelerini önlemek için, çatının her iki başındaki ilk iki
ve son iki makasının arasına, çaprazlamasına çakılan kirişlerdir.
———————–
Mertekler: Aşıklar üzerine otururlar ve örtü altı kaplamasının yükünü taşırlar. Kesitleri 5/10, 6/12,
aralıkları 40-50 cm kadar alınır. Yardımcı Parçalar: Çatı elemanlarının birbiriyle nbağlantılarını sağlamak amacıyla kullanılan, bağ ve askı demirleri ile blonlar yardımcı parçalar olarak nitelenebilir.
Çatı Örtüsü Kaplaması: Çatı örtüleri, kar, yağmur, rüzgar ve don olayı gibi doğal etkilere hem dayanıklı olmalı, hem
de suyu alt tarafa geçirmemelidir. Kiremitler, asbest levhalar,bakir ve galvanizli saclar, arduvaz ve polikarbonat esaslı şeffaf levhalar kaplama malzemelerinden bazılarıdır.
————————
Konturvatmanlar: Çatıya yandan gelecek basınçları
önlemek üzere, makaslar arasına çapraz olarak çakılan
elemanlara konturvatman denir. Mertekli çatılarda bu
çaprazlar merteklerin altına çakılır. Çatıyı yandan
etkileyen hakim kuvvet rüzgar olduğundan, bu
parçalara rüzgar bağlantıları da denir.